Chrzest

Przynajmniej na miesiąc przed chrztem w kancelarii parafialnej odbywa się spotkanie i pierwsza rozmowa z rodzicami, w obecności których spisuje się dane dot. chrztu i ustala jego datę.

Wymagane są następujące dokumenty:

  • świadectwo urodzenia z USC;
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią;
  • zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania, jeśli kandydaci na chrzestnych są spoza parafii;
  • zezwolenie właściwej parafii na chrzest, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii;
  • dane rodziców chrzestnych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, wiek, zawód.

Rodzice dziecka i chrzestni odbywają specjalne nauki wg ustalonego harmonogramu.

Przed dniem chrztu rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i w czasie Mszy św. „chrzcielnej” przystąpić do Komunii św.,  ofiarując tę Komunię w intencji dziecka. (Rodzice rozwiedzeni, żyjący w ponownych związkach niesakramentalnych i żyjący wspólnie bez sakramentu małżeństwa do Komunii św. nie przystępują. Co do chrzestnych – nie ma możliwości, aby chrzestnym została osoba nie mogąca przyjmować Komunii św.).

– Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

– Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.

Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat
  • przyjęty sakrament bierzmowania
  • żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego)

Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w innym kościele, zgłaszając chrzest należy przedstawić zgodę parafii zamieszkania rodziców.